top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Customer Care

Artikel I. Toepasselijkheid
 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wineinabox.nl zijn de volgende (verkoop)voorwaarden van toepassing:

Bij iedere vorm van bestellen op Wineinabox.nl gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Wineinabox.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel II. De Onderneming
 

Naam ondernemer: Kenneth Degeling
Handelend onder de naam:
- KC8 Brands

Vestigingsadres: 
Stationsplein 99 
1703WE Heerhugowaard

Telefoonnummer: +31(0)72-7503320 

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: genieten@wineinabox.nl

KvK-nummer: 56716087
Btw-nummer: NL 073843982B01

Artikel III. Overeenkomsten/ Aanbiedingen
 

Alle aanbiedingen van Wineinabox.nl zijn vrijblijvend. Wineinabox.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wineinabox.nl. Wineinabox.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wineinabox.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel IV. Leeftijd Betalingen & Prijzen
 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden via betaling van een vrijblijvende betaallink in de mail. De overeenkomst heeft geen duur en kan maandelijks worden opgezegd door een email te sturen naar info@kc8.nl.

Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst van uw betaling. Uw betaling moet uiterlijk voor de 28e van dezelfde maand op onze rekening staan. Wanneer het bedrag voor de 28e van dezelfde maand niet op onze rekening staat, behouden wij het recht om de bestelling te annuleren.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wineinabox.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Bevat een bestelling alcoholische dranken, dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Artikel V. Levering
 

De door Wineinabox.nl opgegeven levertijden zijn ons streven. Als door overmacht niet de eerste of tweede week van de maand geleverd kan worden, geeft dit geen recht tot annulering van de bestelling, enige vorm van schadevergoeding of ontbinding. Indien de levering zodanig laat wordt geleverd (vanaf twee weken na de afgesproken levertijd), bent u in dat geval, na overleg, gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Levering geschiedt alleen in Nederland. Wij streven er naar om alle bestellingen in de eerste week van de maand uit te leveren, indien de betaling reeds gelukt is. Dit na goedkeuring door Wineinabox.nl van uw bestelling.

U behoudt het recht om per maand te besluiten of u een pakket wel of niet besteld. Besluit u geen gebruik te maken van deze maand selectie, hoeft u geen actie te ondernemen. U krijgt dan die maand geen levering en kunt pas de volgende maand weer een eventuele bestelling doen. 

Artikel VI. Eigendomsvoorbehoud
 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Wineinabox.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel VII. Het abonnement
 

We werken zonder een abonnement, WineinaBox is een vrijblijvende dienst met selectie van 3 exclusieve wijnen per maand. Een abonnement is optioneel.

Gedurende de loop van de onbepaalde overeenkomst ontvangt de ontvanger elke maand een vrijblijvende aanbod met de exclusieve selectie van minimaal drie willekeurige flessen wijn die door WineinaBox zorgvuldig zijn geselecteerd.

Artikel VIII. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
 

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wineinabox.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Wineinabox.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel IX. Aansprakelijkheid 
 

U hebt de verplichting om bij afleverring het door Wineinabox.nl samengestelde pakket, te accepteren. Het is niet mogelijk om een wijn of port te ruilen voor een andere wijn of port. Wineinabox.nl is niet aansprakelijk voor uw voorkeur voor wijnen of port. Indien u denkt dat de wijn of port bedorven is, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. In overleg zullen wij een passende oplossing zoeken met onze leverancier.

Bij bestelling van onze producten en of diensten, rust een verplichte afname. U kunt deze producten niet retourneren. Bij aanname van het pakket, dient u de levering te controleren voordat u tekent voor akkoord. Bij defecten door levering dient u ons een foto te sturen van het ongeopende pakket op de dag van levering. Bij schade aan flessen of kurken, na opening van het pakket, dient u ons een foto te e-mailen van het defect, de fles en het etiket. Wij dragen zorg aan een goede afhandeling. Tevens zijn wij bereid om met u een geschillenbeslechtingsprocedure te starten via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel X. Bestellingen en communicatie
 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wineinabox.nl, dan wel tussen Wineinabox.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wineinabox.nl, is Wineinabox.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wineinabox.nl.

Artikel XI. Overmacht
 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wineinabox.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Wineinabox.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wineinabox.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Bij het nabestellen van flessen wijn of port, kunnen wij niet garanderen dat de gevraagde hoeveelheid op voorraad is, c.q. nog te leveren is. Indien dit het geval is, vervalt uw bestelling en kan Wineinabox.nl niet aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel XII. Diversen
 

Indien u aan Wineinabox.nl schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Wineinabox.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wineinabox.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Wineinabox.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wineinabox.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wineinabox.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wineinabox.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Wineinabox.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Eventuele gegevenswijzigingen moeten voor de twintigste van iedere maand bij ons bekend zijn via de email. Enkele voorbeelden hiervan zijn wijzigingen van uw rekeningnummer, adreswijzigingen en ter naamstellingen.

Artikel XIII. Toepasselijk recht
 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanvragen voorwaarden:

Deze levering- en betalingsvoorwaarden van Wineinabox.nl zijn verkrijgbaar bij:

Wineinabox.nl

Stationsplein 99-188

1703 WE HEERHUGOWAARD

Alle rechten voorbehouden aan Wineinabox.nl.

Niets van onze website mag door derden zonder toestemming van Wineinabox.nl gebruikt worden.

Betaalmethodes

Credit / Debit Cards

IDEAL
PAYPAL

Offline Payments

Payment Methods
bottom of page